Sage Symfonia ERP 2016.1.a

Od 25 lipca 2016 roku dostępna jest najnowsza wersja programu Sage Symfonia ERP 2016.1.a, która pozwala wygenerować pliki JPK.
 
Poniżej zmiany jakie wprowadziliśmy do poszczególnych modułów:
 
 
 
1. Sage Symfonia ERP Finanse i Księgowość
 
Moduł Finanse i Księgowość dostosowano do przedstawienia w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego:
 
ksiąg rachunkowych,
rejestrów VAT
wyciągów bankowych
Raport przygotowujący pliki JPK dostępny jest w kartotece Urzędy w menu zakładkowym Raporty, polecenie Jednolity plik kontrolny.
 
Zaktualizowano schemę deklaracji CIT-8 (23).
 
 
 
2. Sage Symfonia ERP Handel
 
Moduł handlowy dostosowano do przedstawienia danych w postaci Jednolitego Pliki Kontrolnego
 
Faktur sprzedaży
Faktur zakupu
Dokumentów magazynowych
Raporty przygotowujące plik JPK dodano do wydruków (przycisk Wydruki) kartotek Sprzedaż, Zakup, Magazyn
 
Kolejną nowością jest dodanie funkcjonalności rejestracji wymiarów dokumentów. grupie ustawień Wymiary analityczne dodano grupę ustawień wymiarów Dokumenty. W grupie tej znajdują się definicje wymiarów dla poszczególnych grup dokumentów: magazynowych, sprzedaży, zakupu, zamówień obcych, zamówień własnych
 
 
 
3. Sage Symfonia ERP Kadry i Płace
 
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego.
 
Dnia 10.03.2016 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował nowe stanowisko dotyczące za-sad rozliczania podwyższenia zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego i wykazywania go w deklaracjach rozliczeniowych. Kwotę zasiłku macierzyńskiego wykazywaną w deklaracji ZUS RCA należy zwiększyć o kwotę podwyższenia. Łączna kwota stanowi podstawę do naliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane przez budżet państwa. 
 
 
Kalendarz firmy na rok 2017:
 
Ustawiono święta na rok 2017
Wartości danych kadrowych na rok 2016
 
Roczna stopa odsetek od 2016-01-01 -7%
 
 
4. W kolejnym wydaniu Sage Symfonia ERP zostanie zrealizowane
 
W związku z późnym opublikowaniem szczegółowych wytycznych od Ministerstwa Finansów, dotyczących sposobu przygotowania poszczególnych plików JPK a także brakiem niektórych informacji, uzupełnimy w kolejnym wydaniu:
 
Wysyłanie do JPK_FA:
 
faktur VAT RR
faktur ze stawką NP (odwrotne obciążenie i pozostałe)
JPK_WB – Wyciąg Bankowy:
 
Pobieranie salda początkowego Wyciągu Bankowego wynikającego z rozrachunków
Ignorowanie zapisów przeszacowań walut na Wyciągu Bankowym i innych, które mają nie być uwzględniane przy eksporcie JPK bo nie są operacjami z wyciągu
JPK_VAT: Pobieranie danych z dokumentu powiązanego z zapisem w Ewidencji Danych Podatkowych (EDP)
 
Podpięcie kontrolki z listą Zespołów kont (potrzebne do JPK_KR – Księgi Rachunkowe) – w oknie będzie można wypełnić nazwy Zespołów Kont stosowanych w przedsiębiorstwie (obecnie nazwy wpisane są na stałe).
 
JPK_FA – różne daty wybierania danych do pliku JPK – zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów, organy kontrolujące będą mogły wskazać, wg której daty chcą otrzymać dane w JPK (np. dla faktur wg daty wystawienia lub daty wpływu lub daty operacji).
 
Przesyłanie wyeksportowanych danych do Ministerstwa Finansów.